150K
PLANNING
De voorlopig geplande start van de werken is 17 februari 2020. Ongeveer de helft van de parking aan het oefenveld zal worden afgesloten om makkelijker te kunnen werken.
FINANCIËN
Koken kost geld, en kunstgras is blijkbaar met gouden lepeltjes. We hebben dus redelijk wat van die gekleurde briefjes nodig. Hoe je kan helpen lees je verder hieronder.
MEDIA & NIEUWS
Wil je graag op de hoogte blijven van de werken? Stuur een mailtje naar werken@rugbyclubleuven.be en we zorgen voor een regelmatige update in je mailbox.
You can’t make an omelet without breaking a few eggs<span class="su-quote-cite">Robespierre</span>

VERLOOP VAN DE WERKEN

De gunning van het project werd verleend aan Sportinfrabouw, die eerstdaags zal starten met de werken. In onderstaande tabel kan je volgen waar we staan.

Datum Omschrijving
13.09.2019 Publicatie van de aanbesteding
25.10.2019 Uiterste datum indiening van de offertes (we ontvingen 4 offertes)
27.11.2019 Verslag van nazicht opgemaakt door Essa.
24.12.2019 Deelnemende firma’s werden ingelicht. Sportinfrabouw is de gekozen aannemer
24.01.2020 Eerste kick-off werfvergadering met alle partijen
17.02.2020 Voorziene start van de werken
15.07.2020 Voorzien einde der werken. Er zijn wat vertragingen opgelopen bij de afwerking (doelpalen), waardoor de oorspronkelijk datum van half juni niet gehaald is.
01.09.2020 Het veld werd in gebruik genomen. 19 september doen we dat ook officieel samen met Stad Leuven en Sport Vlaanderen op onze Family Day.

CROWDFUNDING

In de aanloop van ons project startten we vorig jaar al met een crowdfunding actie waarbij we heel wat leden en sympathisanten bereid vonden om een duit in het zakje te doen. Dat hielp intussen al om de nodige voorbereidende werken uit te voeren. Architecten en ingenieurs legden al een indrukwekkend traject af dankzij jullie steun, en het nieuwe veld komt er dus dankzij jullie nu ook écht aan.

Uiteraard ook een dikke merci aan Stad Leuven en Sport Vlaanderen die een serieuze duit in het zakje doen.

OBLIGATIELENING

Eén van de zaken die ons zal helpen om het kunstgrasproject financieel in goede banen te leiden is het uitgeven van een obligatielening vanuit de club, waar spelers, ouders, sympathisanten en bedrijven tussen nu en 15 maart kunnen op intekenen. Gezien de huidige opbrengst van de gemiddelde spaarboek zijn we er van overtuigd een aantrekkelijk aanbod te bieden waarbij je tegelijkertijd ook onze club een warm hart toe steekt.

Voor de volledigheid geven we je hieronder het integrale reglement mee van het RCL obligatiefonds.

<strong>Artikel 1</strong>
 1. Voor de financiering van het project kunstgras verwerft Rugbyclub Leuven vzw gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.
 2. De omvang van de lening bedraagt maximaal €200.000. De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedragen € 1.000, 2.000, € 5.000 en € 10.000 per stuk. Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven.
 3. De obligatie is rentedragend vanaf 1 oktober 2020 voor:
  0,5% netto per jaar voor een inschrijving van €1.000 en €2.000;
  1,0% netto per jaar voor een inschrijving van €5.000;
  2,0% netto per jaar voor een inschrijving van €10.000.
 4. Indien een deelnemer op meerdere stukken inschrijft, besluit het bestuur bij overintekening over toewijzing.
<strong>Artikel 2</strong>
 1. De obligatiebewijzen luiden op naam, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester namens het bestuur van RCL.
 2. Door RCL wordt een register bijgehouden (hierna: het register), waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.
 3. De obligaties zijn overdraagbaar.
<strong>Artikel 3</strong>
 1. De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.
 2. Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats voor het eerst op of omstreeks 1 oktober 2022 en voor het laatst op of omstreeks 1 oktober 2030, telkens door uitloting van 1/8 van de totale obligatielening (maximaal € 25.000 per jaar).
 3. Omstreeks 1 september kunnen obligatiehouders vragen om in aanmerking te komen voor uitloting. Indien de aanmeldingen voor uitloting onder het jaarlijks maximaal af te lossen bedrag blijven worden de aanvragen gehonoreerd. Bij overschrijding zal uit de aanmeldingen geloot worden.
 4. Aflossing volgens aflossingstabel van de uitgelote obligaties vindt plaats telkens binnen 1 maand na inlevering van het originele obligatiebewijs op het door de obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer.
 5. Rugbyclub Leuven vzw heeft het recht om, uitsluitend tijdens een jaarlijkse uitlotingsprocedure, een hoger percentage dan 1/8 van de uitgegeven obligaties voor vervroegde aflossing uit te loten. Een
 6. Vervroegde uitloting en aflossing wordt door RCL voorafgaand een Algemene Vergadering bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen (zoals email, website, TWIZZIT app).
<strong>Artikel 4</strong>
 1. Indien een obligatiebewijs niet binnen 3 jaar na uitloting ter aflossing aan RCL is aangeboden, vervalt het recht op aflossing, tenzij het bestuur van de vereniging op verzoek anders beslist.
 2. De aflossing van obligatiebewijzen geschiedt alleen tegen overdracht van het originele obligatiebewijs. Van de aflossing zal door het bestuur aantekening gemaakt worden in het in artikel 2 genoemde register.
<strong>Artikel 5</strong>
 1. De couponrente verschuldigd wordt jaarlijks achteraf op 1 oktober bijgeteld, en door de Penningmeester van RCL eenmalig uitbetaald na de uitlotingsprocedure aan de in het register opgenomen persoon of bedrijf en op het in het register opgenomen bankrekeningnummer.
<strong>Artikel 6</strong>
 1. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van RCL.
Zegt zo’n obligatielening je wel iets en wil je graag intekenen? Download hieronder (eerst) het formulier, vul het digitaal in, en bezorg het ondertekend terug via de groene knop hieronder. Voer ook al je storting uit op het rekeningnummer van Rugbyclub Leuven ten belope van het bedrag van je inschrijving (keuze tussen 1, 2, 5 of 10 duizend euro, of een veelvoud daarvan).
Voortgang
150K
Nog even praktisch overlopen:
TOTAALBEDRAGLOOPTIJDEMITTENTRENTEVOETTERUGBETALING KAPITAALMINIMUM ONDERSCHRIJVINGVERVROEGDE TERUGBETALINGBEWIJSSTUKKENANONIMITEIT
200.000 euro (tweehonderd duizend euro)
Vanaf 1 oktober 2020 voor onbepaalde duur, met een maximum van 10 jaar.
Rugbyclub Leuven vzw
Koetsweg 204A
3010 Kessel-Lo

BTW BE 0425 431 211

In functie van het bedrag van de inschrijving:
1.000 en 2.000 euro: 0,50% netto
5.000 euro: 1,00% netto
10.000 euro: 2,00% netto

De rente op het uitstaand kapitaal wordt éénmalig uitbetaald na uitloting op vervaldag, voor de eerste maal via uitloting op 1 september 2022.

Roerende voorheffing: ja, thans 30%, afgehouden op de rentebetaling, doorgestort aan de staat door de emittent (RCL).

Vanaf 2022 jaarlijks op 1 oktober één achtste van het bedrag.
1.000 euro (twee duizend euro). Storting ten laatste op 15 maart 2020.

Geen rente tussen datum van storting en 1 oktober 2020.

Door emittent: toegelaten zonder penaliteit.
Door onderschrijver: niet mogelijk.
Inschrijving in register, met certificaat.
Verplichte melding aan de betreffende overheid (inhouding roerende voorheffing), verder intern geen vermelding van het bedrag van de inschrijving.

Download het intekenformulier