Gedragscodes2022-05-27T11:14:12+02:00

Ons moeder zei altijd ‘goei afspraken maken goei vrienden’. En dat is in onze sportclub ook van tel. We willen allemaal het beste in onszelf en de anderen naar boven brengen, en dat kan alleen mits een aantal duidelijk afspraken rond gedrag.

We sommen de belangrijkste even voor jullie op.

Gedragscodes voor de club, haar bestuursleden, trainers, coaches, medewerkers en vrijwilligers. Beter bekend als de Panathlonverklaring. We zorgen er voor dat iedereen verbonden aan Rugbyclub Leuven deze Panathlonverklaring kent en mee onderschrijft.
Rugby waarden
Positieve waarden nastreven2021-05-14T12:02:55+02:00

We verklaren dat we de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale
  vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de
  structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
Discriminatie bannen2021-05-14T12:03:36+02:00

We verklaren dat we onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinderen beschermen2021-05-14T12:04:48+02:00

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
Steun verwelkomen2021-05-14T12:05:17+02:00

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
Rechten van het kind in de sport2021-05-14T12:05:53+02:00

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.
Gedragscodes voor de spelers. We verwachten dat deze richtlijnen gekend zijn bij spelers (en ouders voor de minderjarigen).
Alcohol2021-05-14T12:06:25+02:00

Wat alcohol betreft zullen er strikte regels toegepast worden: onder de 16 geen alcohol, onder de 18 geen sterke drank. Noch op de club, noch op verplaatsing wanneer spelers onder de hoede vallen van manager, trainer of coach, noch op externe events waaraan deel wordt genomen uit hoofde van de club.

Drugs2021-05-14T12:06:56+02:00

Wat drugs betreft is de regel eenvoudiger: geen druggebruik op onze club. Geen sporters op het veld onder invloed. De trainers, managers en bestuursleden hebben hierin uiteraard een voorbeeldfunctie.

Pesten2021-05-14T12:40:37+02:00

Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat 11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam.

De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.

 • Rugbyclub Leuven streeft naar een sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt.
 • Iedereen in de club gedraagt zich altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • Sportiviteit en spelplezier is in onze club het allerbelangrijkste.
 • Onze sport is er voor iedereen. Er is geen plaats voor discriminatie, racisme, pesterijen, vandalisme, uitsluiting…

Heb je pestgedrag opgemerkt of wordt je zelf gepest? Neem contact op met het aanspreekpunt integriteit van Rugbyclub Leuven.

Roken2021-05-14T13:01:30+02:00

Rugbyclub Leuven streeft naar opdat iedere speler de kans krijgt om optimaal te genieten van het beoefenen van zijn geliefde sport. We zijn er van overtuigd dat een rookvrije omgeving daar sterk aan bijdraagt.

Daarom dus deze afspraken:

Generatie Rookvrij
 • Er wordt niet gerookt op het hele sportterrein, zowel binnen als buiten, met uitzondering van de parking, en de specifiek daarvoor aangeduide rookzones, en de daarvoor bedoelde zones op het clubterras.
 • Iedereen houdt zich aan de afspraken voor een rookvrij sportterrein. Alle medewerkers, leden, vrijwilligers, trainers, coördinatoren, ouders, bezoekers, leveranciers, …
 • Ook de e-sigaret valt onder deze afspraken. Dat vergemakkelijkt de naleving van de afspraken en zorgt voor duidelijkheid.

Wij zullen in eerste plaats waarschuwend optreden, maar bij herhaling zijn tijdelijke schorsing en/of zelfs uitsluiting mogelijk.

Bij minderjarigen zullen de ouders hiervan worden ingelicht. Deze maatregelen zullen steeds door een door het dagelijks bestuur in het leven geroepen comité uitgevaardigd worden. Iedereen zal gevraagd worden om, bij de inschrijving, in te stemmen met de geldende gedragscodes. Door in te schrijven bij Rugbyclub Leuven verklaar je jezelf akkoord met deze regels en daarbijbehorende maatregelen.

Titel

Ga naar de bovenkant