Drug en/and alcohol politiek/policy

English text below

Wij wensen als club alcohol en drugsproblemen te voorkomen en aan te pakken indien nodig. Wij richten ons daarom op het werk van Sportivos, een groepering die clubs hierin wil helpen. Het is in de eerste plaats de bedoeling om te informeren en te voorkomen, maar wij eigenen ons het recht toe om ook handelend op te treden indien de basisregels overtreden worden.

Wat alcohol betreft zullen er strikte regels toegepast worden: onder de 16 geen alcohol, onder de 18 geen sterke drank. Wat drugs betreft is de regel eenvoudiger: geen druggebruik op onze club. Geen sporters op het veld onder invloed. De trainers, managers en bestuursleden hebben hierin uiteraard een voorbeeldfunctie.

Wij zullen in eerste plaats waarschuwend optreden, maar bij herhaling zijn een tijdelijke schorsing tot uitsluiting mogelijk. Bij minderjarigen zullen de ouders hiervan ingelicht worden. Deze maatregelen zullen steeds door een door het dagelijks bestuur in het leven geroepen comité uitgevaardigd worden. Iedereen zal gevraagd worden om, bij de inschrijving, in te stemmen met dit plan. Dus door in te schrijven verklaar je jezelf akkoord met deze regels en maatregelen.

English version

We, as a club, want to prevent alcohol and drugs related problems and deal with them if necessary. The work of a group called Sportivos, group aiming to help sports-clubs in these matters, is used as an example. The aim is in the first place to inform and prevent, but we will act if the base rules are not observed.

What concerns alcohol, the following rules will be strictly observed: no alcohol under the age of 16, no liquors under the age of 18. As drugs are concerned the rule is very simple: no drug use at our club. No players on the field under the influence. Trainers, managers and committee-members are of course to lead by example.

In the first place we’ll issue a warning in case of breaches. When this does not work we can issue suspensions or finally expulsion from the club. In the case of minors, the parents will be informed. These measures must always be issued by a committee created specially for this purpose. Everybody is requested at subscription to agree with this policy and by subscribing actually states his or her approval.

Comments are closed.